PhDr. Ivana Goláňová

psycholog, psychoterapeut  |  deXpre therapy

Prohlášení o informovaném souhlasu

Jako poskytovatel poradenství v oblasti duševního zdraví mám povinnost klienta informovat o jeho právech a poskytnout informace týkající se mé odborné kvalifikace, terapeutické orientace, metod léčby a obchodních praktik. To může pomoci při výběru vhodného odborníka na duševní zdraví. Součástí Vašeho souhlasu s léčbou je důkladné pročtení tohoto prohlášení. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte mě informovat, ráda je s Vámi proberu.

Profesionální kvalifikace

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově a získala tak magisterský a rigorózní titul v oboru Psychologie se specializací v Klinické psychologii a psychologii zdraví. Studium ve výsledku zahrnulo více než 1000 hodin práce na stážích pod supervizí odborníků z různých oblastí psychologie. Jsem akreditována jako pracovník v sociálních službách v krizové intervenci podle 108/2006 Sb. v České republice (číslo osvědčení: 4/113 060). Dále jsem vystudovala magisterský program Kognitivně behaviorální terapie v Centru kognitivní psychoterapie v mexickém Cancúnu akreditovaném Akademií pro kognitivní a behaviorální terapie se zaměřením na Schématerapii. V mém KBT vzdělání byly zahrnuty následující oblasti: psychopatologie, kognitivně-behaviorální terapie úzkostí, poruch nálad a osobnosti, traumatu, závislosti a zneužívání návykových látek, zvládání vzteku, párová a dětská terapie a metodologie. Dalšími přístupy zastoupenými v mém výcviku byly: schématerapie, motivační rozhovory, pozitivní psychologie a terapie zaměřená na emoce. Moje vzdělání obsahovalo přes 800 hodin supervize. V současné době pokračuji v práci pod supervizí a účastním se dalšího vzdělávání, supervizí a klinických konzultací s odborníky na duševní zdraví, abych zajistila aktuálnost svých znalostí a dovedností. Jsem držitelem psychologické profesní licence vydané Islandskou lékařskou komorou Landlæknir (číslo licence: 2601226). V terapeutickém procesu využívám techniky založené na důkazech (evidence-based), zároveň však dávám důraz na individuální přístup k potřebám jednotlivého klienta. Hovořím plynně česky, anglicky a španělsky a své služby poskytuji v uvedených jazycích. Nicméně jsem si vědoma kulturních rozdílů, které se v procesu terapie mohou objevit a se kterými je třeba pracovat.

Orientace a metoda léčby

Používám na důkazech založený kognitivně behaviorální přístup, který obohacuji metodami ze schématerapie, pozitivní psychologie a třetí vlny KBT. Zaměřuji se také na rozvoj metody expresivního psaní. V terapii vnímám klienta jako celistvou osobnost nejen v kontextu jeho problému, ale také s  ohledem na jeho jedinečnost a odlišnost.

Důvěrnost údajů

Zachování důvěrnosti naší společné práce je pro mě prioritou. Výjimkou však je:

 1. podezření na týrání nebo zanedbávání dítěte či závislé dospělé osoby;
 2. hrozba ublížení vlastní či jiné osobě;
 3. soudní příkaz, kdy v přítomnosti soudce může být od terapeuta vyžadováno sdělení určité informace;
 4. lékařská pohotovost;
 5. Vaše případná stížnost, kdy budou uvolněny informace, které na tuto skutečnost budou reagovat;
 6. fakturace u třetí strany, jako je pracovní odbor nebo pojišťovna.

S cílem poskytnout co nejlepší léčbu pravidelně konzultuji své klienty s ostatními odborníky. Tyto konzultace vedu podle svého nejlepšího svědomí tak, aby byla co nejvíce zachována důvěrnost. V online terapii využívám platformu pro video konference Whereby.com. Tohoto poskytovatele jsem vybrala z důvodu, že nepožaduje žádná osobní data klientů, zároveň však ale ukládá cookies. Pro některé techniky pak využívám služeb Google Drive nebo Miro Whiteboard. V případě, že by cokoli z uvedeného bylo důvodem obav o Vaše soukromí nebo bezpečnost, informujte mě, abychom mohli společně nalézt vhodnější řešení. Veškeré informace o klientovi před sezením a v rámci terapie podléhají důvěrnosti mezi terapeutem a klientem starším 12 let.

Fakturace, poplatky a obchodní praktiky

Obvyklá sazba za 50 minut dlouhé sezení je 17 000 ISK. Platba se provádí předem. Fakturaci zasílám e-mailem (z adresy hjalp@payday.is). V případě, že jste rezident Islandu, faktura se objeví na Vašem bankovním účtu. V případě rezidence v jiné zemi bude platba provedena dle individuální dohody. Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit, je nutné informovat o zrušení schůzky alespoň 24 hodin před jejím konáním. V opačném případě jste osobně odpovědní za zaplacení poplatku za dané sezení. Za „no-show“ neboli nedostavení se na schůzku v dohodnutém termínu je považováno, když nedojde k žádné komunikaci 15 minut po naplánovaném času. V takové chvíli je sezení automaticky zrušeno. Klienti budou informováni o jakýchkoli zvýšeních nebo změnách nejméně 65 dní před změnou poplatku. Moje služby mohou hradit různé odbory a asociace. Je však Vaší odpovědností tyto možnosti prozkoumat.

Informace o přidružení

Podle evropské direktivy 2005/36/EC definující uznávání profesní kvalifikace jsem psycholog v Česku, kde jsem vystudovala magisterské studium. Dále mám platnou licenci vydanou Islandskou lékařskou komorou Landlæknir, která mě opravňuje k provozování regulované profese psychologa na Islandu (číslo licence: 2601226). Členstvím v České asociaci pro psychoterapii (identifikační číslo: 62688419) a islandské Asociaci pro psychoterapii SALM (obě instituce jsou součástí Evropské asociace pro psychoterapii) se zavazuji k dodržování etického kodexu této profese v evropské kulturní modifikaci. Dále jsem členem české Společnosti pro plánování rodiny. Pokud byste však z jakéhokoli důvodu pojali podezření, že mé chování je jakkoli neprofesionální, nebo nejste spokojeni s průběhem terapie, ochotně to s Vámi rozeberu.

Přenos záznamů klienta

Záznamy klientů schraňuji na bezpečném místě. Budete-li svoje záznamy potřebovat pro lepší pochopení projít, ochotně Vám v tomto na vyžádání vyjdu vstříc.

Lékařské informace

Informace o Vašem zdravotním stavu a užívaných lécích mohou být při sezeních klíčové, proto bude vhodné, když mě o těchto skutečnostech zpravíte.

Potvrzení, souhlas se zpracováním, prohlášení o finanční odpovědnosti a zveřejnění informací

Po přečtení informací uvedených na této stránce a s vědomím, že máte tyto informace kdykoli k dispozici na webové stránce (deXpre.art), jste informováni a vědomě souhlasíte s léčbou za podmínek popsaných výše.

 • Dáváte souhlas k terapeutickým a poradenským konzultacím.
 • Souhlasíte s finanční odpovědností za poplatky, které vzniknou v důsledku konzultací.
 • Souhlasíte s finanční odpovědností za zrušené schůzky do 24 hodin od dohodnuté doby schůzky.
 • Souhlasíte s finanční odpovědností za to, že se v dohodnutém termínu nedostavíte (no-show).
 • Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté informace jsou pravdivé podle Vašich nejlepších znalostí.

Informace o zpracování osobních údajů

Registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení (novinek), zakoupením sezení nebo prohlížením webových stránek dexpre.art uživatel umožňuje zpracování svých osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost deXpre therapy ehf., se sídlem Trönuhraun 1, Hafnarfjörður, 220, Island, vlastník webové stránky dexpre.art, (dále jen jako „Správce“ či „Správce osobních údajů“).
Tento dokument je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“). Uživatel stránky dexpre.art je informován o tom, jaké údaje jsou zpracovávány, z jakého důvodu a jakým způsobem, jaká jsou práva ohledně zpracovávaných osobních údajů a jakým způsobem je možno je v souladu s GDPR uplatnit.

Zpracování osobních údajů

Jedná se o nezbytné údaje pro využívání poskytované služby. Nejčastěji to jsou jméno a příjmení, věk, adresa, telefonní číslo a ostatní informace, které jsou sděleny v průběhu poskytované služby a které jsou nezbytné pro zdárné poskytování této služby. Souhlas se zpracováním osobních údajů je jednoznačný, dobrovolný a kdykoli odvolatelný.

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům má přístup pouze oprávněný pracovník v rámci využívané služby. Osobní údaje důležité pro zpracování finančních dokladů jsou poskytovány účetní společnosti ProAcc ehf. a zprocesovány pomocí softwaru Payday ehf. Faktura bude zaslána z e-mailové adresy no-reply@dk-one.is.

Zabezpečení osobních údajů

Byla zavedena nezbytná, přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku. Zároveň je zohledňován stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, neoprávněnými změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. V případě uchování písemné formy osobních údajů je tato agenda uložena v uzamykatelných místnostech, popř. v uzamykatelných kartotékách.

Délka zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a skartačním a spisovým řádem – obvykle 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje v souladu se zákonem skartovány.

Předávání osobních dat třetí straně

Osobní údaje je možno předávat dalším stranám pouze v případech stanovených zákonem.

Práva subjektu

V souladu s platnými právními předpisy má subjekt následující práva:

1. Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje týkající se osoby subjektu a osobní údaje, které byly poskytnuty. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které jsou o subjektu zpracovávány.

2. Právo na opravu (doplnění). Podle platné právní úpravy má subjekt právo na opravu osobních údajů v situaci, kdy jsou osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné.

3. Právo na výmaz. Subjekt může požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém může být žádosti subjektu vyhověno, může být limitován zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje.

4. Právo vznést námitku. Subjekt má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů v případě závažných důvodů proti zpracování, které převažují nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou osobní údaje dále zpracovávány.

5. Právo kontaktovat dozorový orgán, Úřad na ochranu osobních údajů. Subjekt má právo kontaktovat dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů) v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji, nebo pokud bylo odmítnuto zajištění nápravy situace, která je v rozporu s právními předpisy, zároveň má právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

Konec nudné stránky…